Nieuws & Weblog

Metric Halo 3D nieuws

  Thursday 21 June 2018, 14:41
  Nieuws

Naar verwachting komt eind dit jaar de officiële 3D upgrade van Metric Halo (MH) uit.

Wat is 3D?
Metric Halo heeft 3 type interfaces in haar programma:
-       MIO ULN2
-       MIO 2882
-       MIO ULN8/LIO8

Deze interfaces maken gebruik van een DSP die naast routing functies ook real-time plug-ins kan laten draaien. Op het board (printplaat) waarop de DSP zit bevindt zich ook nog het clock circuit en de digitale I/O's (Firewire, SP/dif en/of AES/EBU).

Dit 2d board kan nu worden vervangen door een 3d board waardoor de interface qua functionaliteit een flinke stap vooruit maakt. We willen hier niet te diep op ingaan maar de belangrijkste functies zijn:

- FW wordt USB-C
- Twee 1Gbit netwerkpoorten maken diverse netwerk configuraties mogelijk (waaronder Halo Link).
- Een veel krachtiger DSP waardoor meer real-time plug-ins kunnen worden gebruikt.
- Een vernieuwde word clock generator zorgt voor een lagere jitter wat resulteert in een klank verbetering van de converters)

Ook de bijbehorende software is vanaf de grond af aan opnieuw geschreven. Volgend jaar zullen MH interfaces Windows compatible worden.

Deze 3d upgrade komt beschikbaar voor alle 3 de modellen.

Wanneer?
Op zich is dit alles natuurlijk geweldig nieuws. Maar enige terughoudendheid is geboden. Omdat deze upgrade erg lang op zich heeft laten wachten brengt MH eind juni eerst Public Beta Software uit. Beta wil zoveel zeggen als: "Bijna af". Er zijn daarom een aantal zaken om rekening mee te houden:

- Early Access betekent dat je hardware koopt die af is en software die nog in ontwikkeling is. Je kunt dus bugs verwachten.
- Functies die nog niet, of niet goed werken. Het kan nog maanden duren tot de officiële release.
- Early Access MH Console software werkt alleen op MacOS vanaf OSX 10.8.5.
Gedurende de Public Beta periode ben je dus proefkonijn. In ruil daarvoor krijg je 20% korting op de aankoop van de hardware upgrade. De vraag is dus of je nu al moet instappen of dat het beter is om nog even te wachten.

Ons advies
Wij hebben het standpunt ingenomen dat we deze Public Beta software eerst willen testen op onze MH 3d interfaces zodat we kunnen bepalen in hoeverre deze bruikbaar en stabiel genoeg is. We brengen daarbij precies in kaart wat werkt en wat nog niet. Het resultaat van deze test zullen via onze website communiceren.
Tot aan het moment dat wij de software stabiel genoeg vinden zullen we de 3d hardware niet aanbieden.

Aangezien de Public Beta software is aangekondigd voor 29 juni a.s., verwachten we de 2e week juli een duidelijk(er) beeld te hebben.

En ook wanneer we de 3d hardware aanbieden, is het van belang jezelf de vraag te stellen: kan ik mijn werk doen met software met (tijdelijk) beperkte functionaliteit. Als dat niet het geval is, kun je beter wachten.

Je kunt natuurlijk besluiten wel te kopen omdat je dan 20% goedkoper uit bent om de hardware vervolgens zo lang in de la te leggen. Maar dat scheelt je uiteindelijk slechts ± Euro 100,-.

Introductieprijs
Metric Halo hanteert een zeer speciale prijs van USD 99,- voor gebruikers die hun interface hebben gekocht na januari 2015*.  Voor wie zijn interface voor die tijd heeft gekocht geldt een tijdelijk korting van 20% op de normale upgrade prijs. De standaard upgrade prijs is, afhankelijk van het model waarvoor deze is bedoeld USD 548,- of USD 605,- excl. BTW

Metric Halo heeft nog niet duidelijk aangegeven wanneer zij de introductieprijs laten vervallen. De verwachting is dat dit samenvalt met het uitbrengen van de final release software, eind dit jaar..

Waar kopen?
Metric Halo biedt de van USD 99,-* 3d upgrade direct aan de eindgebruiker aan. Je kunt er dus voor kiezen direct bij de fabrikant te bestellen. Echter, gebleken is dat MH een flink bedrag in rekening brengt voor verzendkosten en handling (± USD 100,-).

Je kunt er ook voor kiezen de 3d upgrade via ons te kopen. Wij betalen ook USD 99,- maar kopen per 10 stuks of meer in waardoor de transportkosten lager uitvallen. We verrekenen invoerrechten ( die je sowieso moet betalen) en rekenen administratiekosten en handling.

Totaal komt deze upgrade dan op USD 165,- excl. BTW. We geven hier een US Dollarprijs weer omdat de wisselkoers over tijd kan variëren. Wanneer je er de voorkeur aan geeft de 3d upgrade via ons te kopen, dan horen we het graag.

Ombouwen
We waarschuwen maar vast: een interface ombouwen naar 3d is niet eenvoudig. Wanneer je vertrouwd bent met elektronica, het wisselen van PCB's en bandkabels, met mechanica (achterzijde vervangen) en het uitvoeren van een firmware update, dan kom je er vast wel uit. Maar wanneer dat niet zo is, raden we je aan de ombouw door ons te laten uitvoeren. Wij rekenen hiervoor Euro 125,- excl. BTW (MH rekent USD 179,-).

* We zijn er nog niet zeker van of dit de exacte datum is die Metric Halo deze sterk gereduceerde prijs hanteert.

Meer informatie:
https://mhsecure.com/3dEarlyAccess/

Update 03/08/2018

Helios heeft de eer de eerste 2 officiële 3D kaarten te hebben ontvangen. Natuurlijk hebben we daar vanaf dag 1 met de (niet publieke) beta software op getest. Dat is alweer een half jaar geleden, en we zijn inmiddels een stuk verder.

Ik heb onlangs de eerste versie van de 3d public beta geïnstalleerd op een ULN-8 en een ULN-2 en er mee getest.

Het ziet er allemaal veelbelovend uit, een heleboel features van 2d zijn al overgezet naar 3d. Multibox healing werkte goed, de ULN-8 en ULN-2 zijn geïntegreerd tot 1 mixer, en wordclock kabels en AES crossover kabels om meerdere apparaten te koppelen zijn niet meer nodig. Dat is mooi, natuurlijk. De geluidskwaliteit is ook verbeterd door het gebruik van een beter klokcircuit. En je hebt meer DSP tot je beschikking voor bv galm plug ins op hoge samplerates.

Eerst een opmerking over het installeren van de hardware. Dit is niet heel eenvoudig, zeker niet voor een 2882 of een ULN-2. Als je niet handig bent, is er een goede kans dat het mis gaat en er schroefjes doldraaien etc.

Het is sterk aan te raden om de ingebouwde ethernet poort te gebruiken, of een Thunderbolt naar ethernet verloopje om de zaak aan te sluiten USB naar ethernet adapters gebruiken veel meer CPU.

De installatie van driver, console en firmware update(in deze volgorde) is soms niet triviaal, het beste is apparaat voor apparaat met ethernet. Als het niet meteen werkt, kabels erin/eruit, apparatuur herstarten, mac herstarten etc.

De USB(-c) aansluiting is op dit moment alleen te gebruiken met 1 MH apparaat met max 12 i/o. De USB en ethernet drivers zijn compleet verschillend(ook voor je DAW), dus even snel wisselen tussen drivers is er niet bij.

Let goed op het aantal i/o kanalen  in het 3D console menu, 8 is lichter voor de CPU dan 128...

Ethernet multibox(ethernetkabel tussen MH apparaten voor audio en klok, als het ware 1 grote i/o) werkt, maar heeft wat meer latency dan 2D. Er zijn nog wat beperkingen in de routing.

Het openen van de GUI van een MH plugin met bewegende meters(compressor o.i.d.) geeft een flinke CPU belasting.

De belangrijkste omissies in deze versie zijn volgens mij:
Bus-to-bus routing still needs to be implemented (work-arounds available) Maakt cue en MH galm via send return etc. lastig
I/O insert still needs to be implemented Hardware inserts zijn op dit moment erg lomp.
Box-remapping still needs to be implemented Dus niet alvast een mixer maken en die later naar de apparaten sturen.
Mixer templates still needs to be implemented(dus geen handige voorbeelden/startpunten)
Output mults still need to be implemented (work-arounds available) Onhandig
Digital I/O format control still needs to be implemented(dus geen toslink maar alleen ADAT out)
Digital I/O metering UI not available yet(geen meters voor digitale deel)
Boot states still need to be implemented(altiijd regelpaneel op computer nodig)
ConsoleConnect is not available yet(dus hgeen instellingen opslaan in je DAW  project)
LIO-8s are mis-identified as ULN-8s(erg verwarrend)
Reported Latencies for MHLink Driver and Class USB are not 100% accurate yet(kans op fase gedoe)
No Undo
No Box forget
No remapping(dus de MH apparatuur kan niet zo maar verwisseld worden zonder gevolgen)

Mijn advies: wacht nog even voor je de kaart professioneel inzet, een eerste publieke beta is te vroeg om in te stappen. Voor een beetje normaal werken zijn er nog teveel rare workarounds nodig.

Mocht je een 3d kaart willen bestellen, dan hebben we het serienummer en het type van je huidige MH apparaten nodig. Heb je een ULN-2 of een 2882, dan moeten we ook nog weten of het een legacy(van voor 2D) of 2D model is.

We zijn bezig met het verzamelen van orders voor een eerste bestelling van 3D kaarten.

Metric Halo 3D news

The official 3D upgrade of Metric Halo (MH) is expected to be released by the end of this year.

What is 3D?
Metric Halo has 3 types of interfaces in its program:

- MIO ULN2
- MIO 2882
- MIO ULN8 / LIO8

These interfaces use a DSP that can run real-time plug-ins in addition to routing functions. The clock circuit and the digital I/O's (Firewire, SP / dif and / or AES / EBU) are also located on the same board (PCB) on which the DSP is located.

This 2d board can now be replaced by a 3d board, by which the interface makes a considerable step forward in terms of functionality. We do not want to go into this too deeply, but the most important functions differences are:

- FW becomes USB-C
- Two 1Gbit network ports enable various network configurations (including Halo Link).
- A much more powerful DSP allows more real-time plug-ins to be used.
- A improved word clock generator ensures lower jitter, resulting in a sound improvement of the converters.
The accompanying software has also been re-written from the ground up. MH interfaces will become Windows compatible next year.

This 3d upgrade will be available for all 3 models.

When?
In itself, this of course is all great news. But some restraint is required. Because this upgrade took a long time to come to market, MH first releases Public Beta Software by the end of June. Beta means as much as "Almost finished". There are therefore a number of things to take into account:
-       Early Access means you buy hardware that is finished and software that is still under development. So you can expect bugs.
-       Functions that are not ready yet, or do not work properly. It may take months to the official release.
-       Early Access MH Console software only works on MacOS from OSX 10.8.5.

So during the Public Beta period you are guinea pig. In return, you get a 20% discount on the purchase of the hardware upgrade. So the question is whether you should already board or whether it is better to wait.

Our advice
Our standpoint is that we want to test this Public Beta software first on our MH 3d interfaces in order to determine to what extent it is usable and whether it is stable enough. We map out exactly what works and what does not. We will communicate the results of this test via our website. Until we find the software stable enough we will not offer the 3d hardware.

Since the Public Beta software has been announced for June 29 a.s., we expect to have a clear(er) image by the 2nd week of July.

And even if we offer the 3d hardware, it is important to ask yourself the question: can I do my work with software that for the time being has limited functionality. If that is not the case, you better wait.

You can, of course, decide to buy anyway because of the 20% discount and put the hardware on the shelf until the final software release. But that saves you only ± Euro 100, -.

Introductory price
Metric Halo has a very special price of USD 99.00 for users who bought their interface after January 2015 *. For those who bought their interface before that date, a temporary discount of 20% applies to the normal upgrade price. The standard upgrade price depends on the model for which it is intended and vary between USD 548, - and USD 605, - excl. VAT

Metric Halo has not yet clearly indicated when they drop the introductory price. The expectation is that this will coincide with the release of the final release software at the end of this year.

Where to buy?
Metric Halo offers the $99,00 3d upgrade directly to the end user. You can therefore decide to order directly from the manufacturer. However, it appears that MH charges a quite an amount for shipping and handling (± USD 100, -).

You can also choose to purchase the 3d upgrade through us. We also pay USD 99, - but buy per 10 pieces or more, which reduces transport costs. We settle import duties (which you have to pay anyway) and charge administration costs and handling.

In total this upgrade comes down to USD 165, - excl. VAT. We are showing a US Dollar price here because the exchange rate may vary over time. If you prefer to purchase the 3d upgrade through us, please let us know.


Hardware exchange

A warning: converting a 2d interface into 3d is not a small task. If you are familiar with electronics, switching PCBs and flat cables, with mechanics (replacing rear) and performing a firmware update, then this is the job for you. But if that is not the case, we advise you to have the upgrade carried out by us. We charge Euro 125, - excl. VAT (MH charges USD 179, -).

* We are not sure yet if this is the exact date Metric Halo uses this greatly reduced price.

More information:
https://mhsecure.com/3dEarlyAccess/