Nieuws & Weblog

Michel Orthier over PSI Audio A21M

  Friday 13 December 2013, 10:49
  Weblog

Na het bouwen van een compleet nieuwe 'akoestisch behandelde' studio inclusief mid/fullrange monitors bleek het verschil tussen mijn bestaande nearfields en mijn midrange monitors erg groot. Het switchen tussen beide systemen was te beschrijven als switchen van een wat 'bekrompen' en 'onhelder' beeld naar een 'in your face' en 'super gedetailleerd' beeld. Voor mij een reden om op zoek te gaan naar een 'nearfield' monitor die de eigenschappen van de mid/fullrange monitors (in verhouding) kon evenaren.

Michel Orthier over PSI Audio A21M

Na heel wat 'studeren', aanbevelingen en diverse gesprekken met 'collega's' gebaseerd op mijn eisen en wensen kreeg ik via Helios een set PSI A21M's om te testen…

Bij ontvangst werden de PSI's onmiddellijk in gezet in het dagelijkse werk en werden de eigen nearfields op non actief gezet. Wat onmiddellijk opviel was het enorme stereobeeld van de PSI's. (1 van de punten die al meteen veel beter aansloot bij de midrange speakers). Ook de definitie van frequenties en bespelen van hun grenzen was een waar genot op de PSI's. De PSI's gaven direct aan wanneer de 'grens' overschreden werd. Het enorme detail van enerzijds stereobeeld en anderzijds frequenties deed me in eerste instantie wat 'harder' werken, maar zorgde ook duidelijk voor een quasi perfecte 'vertaling' op zowat alle andere speakers. De abrupte switch naar het gebruik in het dagelijkse werk leverde ook geen enkel probleem op. Lange sessies verliepen zonder 'vermoeidheid van de oren'. Al heel snel gaven de PSI's 'vertrouwen'. Na ongeveer een week besloot ik om de mijn oude monitors opnieuw aan te sluiten om te vergelijken…

Eerst en vooral bleken de beslissingen die ik had genomen op de PSI's ook op de oude speakers mooi te vertalen en in vergelijking met ouder gelijkaardig werk, ook beter te klinken! Naast het dagelijks werk luisterde ik diverse keren een aantal muziek tracks waarvan de positieve en negatieve aspecten op zowat elk systeem vertalen. Vooral de negatieve aspecten van deze tracks kwamen op de PSI's veel beter tot uiting. Iets wat ik wil samenvatten als volgt: 'als het niet OK is opgenomen, dan zal het op de PSI's ook niet OK klinken'. Mijn oude speakers waren op dit vlak meer (en duidelijk te) vergevingsgezind. Ook het omgekeerde is waar: 'als het goed is opgenomen' dan klinkt het ook zeer goed en aangenaam op de PSI's.

Tijdens de demo periode kwam ook de plaatsing van de speakers aan bod. Hier bleek dat de PSI's iets kieskeuriger zijn. Enerzijds bleek 'ontkoppeling' van de 'desk' te zorgen voor een beter resultaat en anderzijds bleek plaatsing een duidelijke invloed te hebben. (onder meer het plaatsen op de 'Acoustical axis' zorgde voor een beter resultaat). Na een 2tal weken 'proef draaien' was het enige dat ik nog veranderde de kleur van de PSI's!

Michel Orthier
Breakout Audio and Video
+32 (0)3 488 47 77 | +32 (0)475 47 30 00 | info@breakout4u.com | www.breakout4u.com
Kreupelstraat 31 - 2520 Emblem België

=================================================

[Translation by Michel Orthier]

After building a completely new "acoustically treated" studio, including mid/full range monitors, the difference between my existing near fields and my midrange monitors suddenly appeared to be quite big.  Switching between both systems could be described as from a "narrow" and "unclear" image to an "in your face" and "super detailed" image.

For me it was the reason to look for a "near field" monitor that could (relatively) match the properties of the mid/full range monitors.

After a lot of research, recommendations, various interviews with colleagues and studio speaker specialists, based on my requirements and wishes, I got a test set of PSI A21M's via Helios which, upon receipt, were integrated into the daily work chain in lieu of my own near fields.

One of the things I noticed immediately was the huge stereo image of the PSI's (matching much better with the midrange speakers).  Also the definition of frequencies and exploring their boundaries was a delight on the PSI's.  When the "limits" were exceeded the PSI's immediately told me so.

On the one hand, the enormous detail of the stereo image and, on the other hand, the clear definition of frequencies in the mix, made me work a little "harder" initially, but the results translated "nearly perfect" on just about any other speaker system.

The abrupt switch to the PSI's and using them in longer mix sessions resulted in a "no ear fatigue" experience.  Quite rapidly, the PSI's gave me a feeling of "trust".

After about a week, I decided to reconnect my old monitors to compare them to the PSI's.

First and foremost, the decisions I took on the PSI's were translating very well on my old speakers and comparing some of my older work, I found the latter decisions to sound better too!

In addition to my daily work, I also listened to some music tracks of which I knew the positive and negative aspects on just about any system very well.  Especially the negative aspects of these tracks were revealed much better on the PSI's.

To summarize I would say: "if the mix is not OK, it will not sound OK on the PSI's".  In this area, my old speakers were more (too much) forgiving.  The opposite is also true: "if all is well recorded" then it will sound very good and pleasing on the PSI's.

During the demo period another important element was the placement of the speakers.  The PSI's turned out a little bit "picky" in this area.  On the one hand it seemed that "decoupling of the desk" ensured a better result and on the other hand, placement clearly had an influence on the sound of the PSI's (see placement on the "acoustical axis" on PSI's website).

After a "trial run" of about 2 weeks  the only thing I changed was the finish color of the PSI's, i.e. black instead of dark red!